.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 
  นางสาววิลาวัลย์ สุคำภา
ค.บ.สังคมศึกษา
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
นางอรุณี สายคง
ศษ.บ.สังคมศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางจุรีภรณ์ บุญศรี
ค.บ.สังคมศึกษา
นายทศพล เมืองฮาม
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.ม.พัฒนาสังคม

 

 
 นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง
กศ.บ.(เกียรตินิยม) สังคมศึกษา
นางสาวทิพากร การสรรพ์
ศษ.บ.การพัฒนาชุมชน
 นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
ศศ.บ.วัฒนธรรมศึกษา
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
     
  นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
 

 

 


 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557